0648188446

info@beukeronderwijs.nl

Beuker Onderwijs

Looking for a Specific Product?

Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

Algemene voorwaarden

Beuker Lesmaterialen B.V.

Algemeen

Op onze uitvoerende werkzaamheden (scholing) gelden de algemene voorwaarden van Beuker Onderwijs. Op de verkoop van de lesmaterialen vanuit Beuker Lesmaterialen gelden onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen

1.1  In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Beuker Lesmaterialen B.V. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Beuker Lesmaterialen een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder wederpartij wordt mede verstaan consumenten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op consumenten, waarbij met consument bedoeld wordt een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden specifiek bedoeld is voor een consument, dan wordt dit bij de betreffende bepaling vermeld. Enkel consumenten kunnen dan rechten ontlenen aan de betreffende bepaling.

1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten, iedere handeling en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook en op elke overeenkomst op afstand, door of met Beuker Lesmaterialen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beuker Lesmaterialen, voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn. Als de overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld
op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een gegevensdrager. Op verzoek van
de consument worden deze algemene voorwaarden kosteloos naar de consument toegezonden.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Beuker Lesmaterialen overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, opdracht, levering, overeenkomst of handeling waarop zij betrekking heeft.

1.5 Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij Beuker Lesmaterialen de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.6 Indien Beuker Lesmaterialen en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij de uitvoering van bepaalde aanbiedingen, opdrachten, leveringen van goederen en/of diensten, handelingen of verkoopovereenkomsten ten behoeve van dezelfde wederpartij,
zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Beuker Lesmaterialen van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.8 Indien Beuker Lesmaterialen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beuker Lesmaterialen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Beuker Lesmaterialen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Beuker Lesmaterialen binden Beuker Lesmaterialen niet, tenzij zij door Beuker Lesmaterialen schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor Beuker Lesmaterialen.

2.4 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

2.5 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten Beuker Lesmaterialen niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld.

2.6 In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, is Beuker Lesmaterialen gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 3 - Bestellingen

3.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beuker Lesmaterialen langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bestellingen door consumenten, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering van bestellingen via internet is zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Verder kunnen consumenten gebruik maken van hun wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen (artikel 4). Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt, en betaling blijft uit, is Beuker Lesmaterialen gerechtigd handling kosten te berekenen.

3.2 Bij het plaatsen van een bestelling, beneden een vooraf vermelde orderwaarde, worden behandelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 4 - Herroepingsrecht consument

4.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

4.3  Wanneer de consument meerdere producten heeft besteld of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen vangt de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd aan op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Bij overeenkomst voor regelmatige leveringen van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen als begindag van de bedenktijd.

4.4  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.5  De in lid 4 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

4.6  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal
het product inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou doen.

Artikel 5 - Uitoefening en kosten herroepingsrecht

5.1  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Beuker Lesmaterialen. Dit modelformulier is te vinden onderaan dit document (bijlage I).

5.2  Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan Beuker Lesmaterialen.

5.3  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de
door Beuker Lesmaterialen verstrekte instructies.

5.4  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.5  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

5.6  Beuker Lesmaterialen spant zich ervoor in om het door de consument vooruitbetaalde bedrag binnen 14 dagen na de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de consument te hebben terugbetaald. Beuker Lesmaterialen is gerechtigd deze termijn te verlengen totdat zij het aan de consument geleverde product retour heeft ontvangen, dan wel de consument heeft bewezen het product retour te hebben gezonden.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 Beuker Lesmaterialen sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden:
a.) overeenkomst voor verlening van diensten, na aanvang van uitvoering dan wel volledige uitvoering van de dienst.
b.) indien Beuker Lesmaterialen met de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
c.) de levering van volgens specificatie van de consument vervaardigde zaken, of de levering van zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
d.) de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
e.) de levering van producten die na levering door hun aard worden vermengd met andere producten.
f.) de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, dan wel zodra de software door de consument (geheel of gedeeltelijk) is gedownload.
g.) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
h.) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

– de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Levering & Transport

Algemene Voorwaarden Beuker Lesmaterialen B.V.

Artikel 7 - Levering en transport

7.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst.

7.2 Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.

7.3 Beuker Lesmaterialen is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

7.4 Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Beuker Lesmaterialen zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

7.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat Beuker Lesmaterialen de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij door Beuker Lesmaterialen zijn ontvangen.

7.6 Zodra Beuker Lesmaterialen kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.

Artikel 8 - Risico

8.1 Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van Beuker Lesmaterialen, door een door Beuker Lesmaterialen aangewezen vervoerder. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

8.2 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen worden deze door Beuker Lesmaterialen opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9 - Garantie

9.1 Beuker Lesmaterialen verleent garantie m.b.t. door Beuker Lesmaterialen geleverde producten voor een periode van zes maanden na levering. De garantie van Beuker Lesmaterialen geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder de voorkennis en goedkeuring van Beuker Lesmaterialen of andere omstandigheden buiten de controle van Beuker Lesmaterialen.

9.2 Op door derden aan Beuker Lesmaterialen geleverde onderdelen wordt door Beuker Lesmaterialen niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Beuker Lesmaterialen verleent.

9.3 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9.4 De garantie vervalt indien, door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en indien, door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

9.5 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie zal Beuker Lesmaterialen allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangt Beuker Lesmaterialen, ter voldoening aan haar garantieverplichtingen, onderdelen dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Beuker Lesmaterialen. Beuker Lesmaterialen sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

9.6 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig, nakomt is Beuker Lesmaterialen niet gehouden tot garantie zolang die situatie voortduurt.

Artikel 10 - Reclamatie

10.1  Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan Beuker Lesmaterialen te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

10.2  Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11 - Retourzending

11.1  Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Beuker Lesmaterialen, niet aanvaard.

11.2  Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Beuker Lesmaterialen te wijten is, zijn voor rekening en risico van Beuker Lesmaterialen. Beuker Lesmaterialen streeft er naar om alle producten conform overeenkomst uit te leveren.

11.3  Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Beuker Lesmaterialen gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie alsmede een kopiefactuur dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

11.4  Beuker Lesmaterialen is gerechtigd om bij de retourzendingen, welke niet zijn te wijten aan door Beuker Lesmaterialen gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1  Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Beuker Lesmaterialen totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Beuker Lesmaterialen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2  Geleverde goederen kunnen terstond door Beuker Lesmaterialen worden teruggevorderd indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt of Beuker Lesmaterialen gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname zullen blijken te hebben.

12.3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Beuker Lesmaterialen gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Beuker Lesmaterialen is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zo nodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Beuker Lesmaterialen op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

12.4 Door Beuker Lesmaterialen geleverde goederen, die ingevolge lid 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Beuker Lesmaterialen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Beuker Lesmaterialen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beuker Lesmaterialen geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Beuker Lesmaterialen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

13.3 Beuker Lesmaterialen heeft het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Beuker Lesmaterialen tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

13.4 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.

13.5 Bij overmacht van naar de mening van Beuker Lesmaterialen blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

13.6 Beuker Lesmaterialen is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.

Artikel 14 - Onvoorziene omstandigheden

14.1 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Betalingen

Algemene Voorwaarden Beuker Lesmaterialen B.V.

Artikel 15 - Betalingen

15.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bankrekening.

15.2 Indien een bestelling in gedeelten is geleverd, is Beuker Lesmaterialen gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor binnen de gestelde betalingstermijn betaling te verlangen.

15.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Beuker Lesmaterialen gerechtigd de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

15.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 Indien Beuker Lesmaterialen na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven
te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, ook nadat Beuker Lesmaterialen een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft Beuker Lesmaterialen het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Beuker Lesmaterialen te bepalen termijn en op de wijze zoals door Beuker Lesmaterialen zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Beuker Lesmaterialen niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met Beuker Lesmaterialen gesloten overeenkomst verplicht.

15.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Beuker Lesmaterialen aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten.

Aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden Beuker Lesmaterialen B.V.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1  De aansprakelijkheid van Beuker Lesmaterialen in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.

16.2  Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Beuker Lesmaterialen niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

17.1  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Beuker Onderwijs.

De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

17.2  Het gebruiksrecht als bedoeld in lid 1 van dit artikel is, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet exclusief, niet overdraagbaar, niet vatbaar voor (sub)licentiëring en beperkt in tijdsduur. Voor (de duur van) het gebruiksrecht is de wederpartij een licentievergoeding verschuldigd zoals overeengekomen.

17.3  Voor zover het gebruiksrecht dat Beuker Lesmaterialen aan de wederpartij verstrekt gebaseerd is op de rechten van intellectuele eigendom van derden verklaart Beuker Lesmaterialen dat zij hiertoe bevoegd is.

17.4  Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

Artikel 18 - Bewijs

18.1 Behoudens tegenbewijs zijn in geval van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Beuker Lesmaterialen beslissend.

Artikel 19 - Rechtskeuze

19.1 Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en Beuker Lesmaterialen wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

19.2 Alle geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, of voortvloeiende uit de met Beuker Lesmaterialen gesloten overeenkomsten zullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de rechter van de plaats van vestiging van Beuker Lesmaterialen. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

19.3 Er is sprake van een geschil indien een van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

19.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.5 Indien de koper een consument is heeft hij gedurende één maand het recht te kiezen voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Artikel 20 - Vindplaats voorwaarden

20.1 De voorwaarden zijn te vinden op de website van Beuker Onderwijs B.V.

20.2 Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Beuker Lesmaterialen.

20.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

X
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.