Extra leertijd

Lesmateriaal voor extra leertijd

Beuker Onderwijs schrijft curricula voor projecten in het kader van onderwijstijdverlenging (Leerlab en Zomerschool). Inmiddels zijn er modules voor taal, rekenen, studievaardigheden en begrijpend lezen ontwikkeld. Deze Leerlabmodules sluiten nauw aan bij het reguliere onderwijs op de scholen en richt zich op de groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Ook voor de andere groepen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen programma’s geschreven worden. Het doel is dat leerlingen hun achterstand inlopen doordat ze nog een keer instructie krijgen (die aansluit op de instructie in de reguliere schooltijd) en de mogelijkheid krijgen om meer te oefenen met de leerstof.

De lesopbouw

De lessen van de Leerlabmodules zijn opgebouwd volgens het Activerende Directe Instructiemodel en de stappen van dit model staan uitgewerkt in zowel de handleiding als het leerlingenboek. Het ADI-model is een (bewezen) effectieve manier om leerstof aan te bieden; van begeleid oefenen naar zelfstandig (of met je schoudermaatje) oefenen.

Woordenschatuitbreiding

In alle lessen wordt gewerkt aan het vergroten van de woordenschat van leerlingen. Moeilijke woorden die in de les gebruikt worden, worden aan het begin van de les volgens de Viertakt-methode (Van den Nulft & Verhallen) aangeboden. Ter illustratie: in een les begrijpend lezen waarin leerlingen leren om de tekst voor zich te zien, wordt eerst uitgelegd wat de woorden ‘voorstelling maken’ en ‘voor je zien’ betekenen, zodat de taal geen barrière vormt om de leerstof eigen te maken. De betekenis van de woorden, een woordenverhaal, vragen voor de leerlingen en spelletjes om de woorden te oefenen staan allemaal uitgeschreven in de handleiding. 

Actief leren

Leerlingen worden op een actieve manier bij de leerstof betrokken door de inzet van coöperatieve werkvormen waarvan de stappen staan uitgeschreven in de handleiding. Door de inzet van coöperatieve werkvormen krijgen leerlingen de kans om met elkaar te praten over de leerstof en zich hierdoor de leerstof meer eigen te maken.

Leerlab in de praktijk

Klik hier om te zien hoe Leerlab in Amsterdam Zuidoost wordt ingezet.